SHANGHAI
CMIC

Thời gian bảo hành thiết bị là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
Trong suốt thời gian bảo hành thiết bị, nếu phát hiện có lỗi trong thiết bị, bên Mua sẽ phải thông báo ngay cho bên Bán.
Trường hợp lỗi của thiết bị mà nguyên nhân thuộc về bên Bán hoặc nhà sản xuất, bên Bán nhanh chóng sữa chữa và thay thế những sai sót theo sự khai báo của bên Mua trong vòng 5 ngày và những chi phí này sẽ do bên Bán và/ hoặc nhà sản xuất chịu trách nhiệm.
Nhưng nếu lỗi trong thiết bị này không thuộc về bên Bán hoặc nhà sản xuất thì bên Mua sẽ chịu trách nhiệm các chi phí này.