Day chuyền chiết rót ASG Packaging .

Tiêu chuẩn kỹ thuật